PRIVACY POLICY

 

Dit is de Privacy Policy van CRMSolver B.V. (hierna te noemen “CRM Solver”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Heesterveld 132-A, te AMSTERDAM. CRM Solver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74329405. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

 

  • Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

 

  • Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Zie hiervoor ook de privacy policy voor onze website.

 

Doeleinden verwerking gegevens

 

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. CRM Solver verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij CRM Solver daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

 

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om:

Om te communiceren over mogelijke samenwerking

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

 

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Beveiliging en veiligheid

 

CRM Solver heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn
 

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart CRM Solver persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@crmsolver.com.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

 

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met CRM Solver door een e-mail te sturen naar info@crmsolver.com of een brief sturen aan:

 

CRMSolver B.V.
Heesterveld 132-A
1102 SC, AMSTERDAM
 

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

 

CRM Solver kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website. 

 

Contact
 

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met CRM Solver door een e-mail te sturen naar info@crmsolver.com.